Сиздин көмөгүңүз

Сиздин колдооңуз элибизге маанилүү, оперативдүү, тең салмактуу, көз карандысыз маалыматтарды өз убагында жеткирип турууга мүмкүнчүлүк берет. Баткенибиздин жалгыз радиосун колдогонуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз!

валюта пожертвования
Сумма пожертвования
100 сом
300 сом
500 сом
1000 сом
Способ оплаты
Банковская карта (сом)
Личные данные
Укажите ваше имя
Сделано на Лейке

ЫКТЫЯРДУУ КАЙРЫМДУУЛУК ЖӨНҮНДӨ АЧЫК ОФЕРТА
1. УШУЛ АЧЫК ОФЕРТАНЫН МААНИСИ

1.1. Бул ачык оферта (Оферта) «Дааназат» коомдук фондунун (мындан ары «Фонд») сунушу болуп саналат, каалаган жаран менен ыктыярдуу кайрымдуулук келишимин түзүү үчүн Директордун атынан Тариел Аманов Офертага (мындан ары — Донор ) (мындан ары — Макулдашуу) төмөндө көрсөтүлгөн шарттарда жооп берет.

1.3. Оферта Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 2-беренесинин 398-пунктуна ылайык ачык оферта болуп саналат.

1.4. Оферта ал Фонддун Интернет түйүнүндөгү сайтына жайгаштырылган күндөн кийинки күндөн тартып күчүнө кирет www.salammedia.kg (мындан ары-Сайт).

1.5. Оферта мөөнөтсүз иштейт. Фонд офертаны каалаган убакта себебин түшүндүрбөстөн жокко чыгарууга укуктуу. Офертага өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн, алар сайтка жайгаштырылган күндөн кийинки күндөн тартып күчүнө кирет.

1.6. Оферта жайгашкан жер жана келишим түзүлгөн жер болуп Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы эсептелет.

КЕЛИШИМДИН ШАРТТАРЫ
2.1. Ушул Келишим боюнча Донор ыктыярдуу кайрымдуулук катары фондго өзүнүн акча каражаттарын которууну жүзөгө ашырат, ал эми Фонд көрсөтүлгөн кайрымдуулукту кабыл алууга жана аны төмөнкү жалпы пайдалуу максаттары үчүн пайдаланууга милдеттенет: Салам радионун ишмердүүлүгүн каржылоо.

2.2. Келишим түзүү тартиби

2.2.1. Келишим Донор берген Офертаны кабыл алуу менен түзүлөт.

2.2.2. Оферта Донор тарабынан Фонддун эсептешүү эсебине акча каражаттарын которуу жолу менен кабыл алынышы мүмкүн, мында төлөмдүн максаты катары: Салам радионун ишмердүүлүгүн каржылоо үчүн ыктыярдуу кайрымдуулук көрсөтүлөт.

2.2.3. Донордун Офертанын 2.2.2-пунктунда каралган иш-аракеттерди аткаруусу Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 3-беренесинин 399-пунктуна ылайык Офертанын акцепти болуп эсептелет

2.2.4. Офертанын акцептинин датасы жана ошого жараша келишим түзүлгөн күн болуп донордон фонддун эсептешүү эсебине акча каражаттары келип түшкөн күн эсептелет.

2.2.5. Бул сунушту Донордун акцепти Фонд менен ыктыярдуу кайрымдуулук берүү Келишиминин бардык шарттары менен таанышып, макул болгонун билдирет.

2.2.6. Донор ыктыярдуу кайрымдуулуктун суммасынын өлчөмүн өз алдынча аныктайт.

2.2.7. Донор сайтта каттай алат www.salammedia.kg төлөм документи катары, банк картасынан кайрымдуулукту үзгүлтүксүз (ай сайын) алып салуу тууралуу төлөм документин көрсөтө алат. Дайыма эсептен чыгаруу тапшырмасы ээсинин картасынын колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин же Донор тарабынан үзгүлтүксүз төлөм жокко чыгарылганга чейин колдонулат.

2.3. Башка шарттар

2.3.1. Фонд ушул Келишим боюнча Донордон алынган акча каражаттарын 2.1-пунктта көрсөтүлгөн максаттарда гана пайдаланууга милдеттенет. Келишимдер.

2.3.2. Донор аталган келишимди аткаруу үчүн гана Фонд тарабынан колдонулган жеке маалыматтарды иштеп чыгууга жана сактоого уруксат берет.

2.3.3. Бул Оферта Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жөнгө салынат жана чечмеленет.

2.3.4. Ушул Келишим боюнча Тараптардын ортосунда талаш-тартыштар жана пикир келишпестиктер пайда болгон учурда, алар мүмкүн болушунча сүйлөшүү жолу менен чечилет. Талаш-тартышты сүйлөшүү жолу менен чечүү мүмкүн болбогон учурда талаш-тартыштар жана пикир келишпестиктер Кыргыз Республикасынын иштеп жаткан мыйзамдарына ылайык чечилиши мүмкүн.

ФОНДДУН РЕКВИЗИТТЕРИ
Коомдук фонд «Дааназат»
Дареги: Баткен шаары, 8-март көчөсү, 25
ИНН:
ОКПО: 23237727
э/э: 1290413230406244
БИК: 129041
Банк: ОАО РСК Банк Баткенский филиал

Түшүнүү үчүн

Оферта (лат. offero — сунуш кылам) — олуттуу шарттар баяндалган бүтүм түзүү жөнүндө сунуш келишим, белгилүү бир адамга, чектелген же адамдардын чеги жок тобуна багытталган. Эгерде алуучу (адресат) офертаны кабыл алса (макулдугун билдирет, кабыл алуу бул тараптардын ортосунда сунуш кылынган келишимди офертада айтылган шарттарда түзүүнү билдирет. Оферта жазуу жүзүндө же оозеки болушу мүмкүн.

Соглашаюсь с офертой
Перенаправление на безопасную страницу платежа...